Skolerute 2020/2021

Måned Merknad Elevdager Fridager elevene / planlegging for ansatte
August Skolestart 17. august 11 Planleggingsdager 12., 13. og 14. august
September 22
Oktober Høstferie onsdag 7. torsdag 8. og fredag 9.10. (i uke 41) 18 Planleggingsdag 12. oktober
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember. 14
Januar Første skoledag etter nyttår: mandag 4. januar. 18 Planleggingsdag 28. og 29. januar.
Februar Vinterferie mandag 22. og tirsdag 23.2. (Avspasering treningsleirer onsdag 24.2. torsdag 25.2. og fredag 26.2.) 18
Mars Siste skoledag før påske: fredag 26. mars 20
April Første skoledag etter påske: Tirsdag 6. april 19
Mai Skolefri:
Torsdag 13. mai (Kr.h.f.dag)
Fredag 14. mai
Mandag 17.05
Mandag 24.05 (2. pinsedag)
17
Juni Siste skoledag 18. juni 14
Sum 192 6

Med forbehold om feil og endringer.

Hybelboer

TTG tar inn søkere fra hele landet. Omlag 1/4 av skolens elever bor på hybel. Det er viktig at disse finner seg godt til rette, ikke bare ved skole og arena, men også i miljøet utenfor skolen. Om du er på utkikk etter et sted å bo, har skolens miljøarbeider god oversikt over hybelmarkedet i Skien.

Skoleskyss og transport

Offentlig skoleskyssordning

Elever som bor i Telemark kan ha rett på gratis skyss til og fra skolen. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss. Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Elevens rett til skoleskyss gjelder én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Retten gjelder elever som er folkeregistrert i Telemark og som er bosatt mer enn 6 km fra skolen.

Er du elev fra et annet fylke må du undersøke med ditt eget hjemfylke om rett til skoleskyss følger deg til Telemark. Skoleskyss organiseres hovedsakelig med kollektivtransport.

Annen transport

TTG har egne minibusser. Vi sørger bl.a. for nødvendig transport mellom skole og arena. Minibussene blir også brukt til transport til og fra treningsleirer og til ulike arrangementer. Mer informasjon om dette blir gitt til elever ved skolestart i august.

Lånekassen

Elever ved TTG har samme rettigheter hos Lånekassen som elever ved offentlig videregående skole. Her kan man i tillegg søke om ekstra lån tilsvarende skolepengene.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Bostipend – borteboer

Du kan ha rett til bostipend dersom du må bo borte fra foreldrene dine. Bostipendet er ikke behovsprøvd mot foreldreøkonomi, og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Grunnstipend

Grunnstipendet er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Skolepenger på videregående

Du kan låne skolepenger hvis du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Merk at det er kun skolepengene du kan få lånefinansiert i Lånekassen (ikke kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud). Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine.

Les mer hos lanekassen.no

NB! Søknad om stipend / lån hos Lånekassen kan tidligst gjøres 1. juli.

En digital skole

TTG har moderne IKT-løsninger som støtter opp rundt en hektisk hverdag for elevene. Skolen har datalab-er med tilsammen 90 iMac-er. I tillegg leier hver elev sin iPad. Denne styres gjennom skolen og vi legger til rette for god studieteknikk ved å fjerne uønskede programmer i skoletiden. Utenom skoletid har elevene tilgang til alt de måtte ønske på iPaden.

Elever ved TTG bruker iPad bl.a. til

 • Litteratur – alle skolebøker er digitale
 • Skriveverktøy – Office 365
 • Geogebra
 • Verktøy rettet mot idrett

Kantine

I 3. etasje ligger det en stor og flott kantine som drives av Villa Mat. Her kan elever spise sin medbrakte matpakke eller kjøpe det de måtte ønske.

Matabonnement

Villa Mat tilbyr matabonnement med frokost og lunsj. Les mer om tilbudet her.

For spørsmål knyttet til matabonnement, kontakt Marius Johansen på telefon 97092603 eller e-post marius@villa-mat.no

Helse og skolemiljø

Skolen har helsesykepleier to dager per uke og samarbeid med Helsestasjon for ungdom. Kirkegata Legekontor fungerer som fastlege for våre hybelboere. Vi har også en samarbeidsavtale med Sunn Idrett.

Skolen har egen miljøarbeider som har hovedfokus på hybelboere.

Ordensreglement for elever

 1. Elevene er medlemmer av et skolesamfunn som består av elevene og personalet knyttet til skolen. Alle forplikter seg til å følge de lover og bestemmelser som gjelder for skolen iht. Friskoleloven og forskrifter til denne. Elevene har krav på opplæring og hjelp i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder for skolen.
 2. Elevene må møte presis og være aktive i opplæringen.
 3. Alle elever plikter å møte godt forberedt til opplæringen.
 4. Dersom eleven er forhindret til å komme på skolen, skal dette meddeles så snart som mulig til administrasjonen. Langvarig eller hyppig sykdom må dokumenteres med legeattest.
 5. Dersom en elev ønsker å slutte i ett eller flere fag, må vedkommende gi skolens ledelse skriftlig melding om dette etter først å ha lagt saken fram for rådgiver.
 6. Skolens reglement for føring av fravær reguleres av forskrift til Friskolelova § 3-46 vedrørende fravær ført på vitnemål, samt forskrift til Friskolelova § 3-3 vedrørende fravær knyttet til grunnlaget for vurdering i fag.
 7. Elevene har adgang til politisk og annen organisasjonsmessig virksomhet på skolen i friminutter og etter skoletid. Dette gjelder også elevråd og russen. Det er anledning til å bruke særskilte oppslagstavler til dette formålet. Utdeling av brosjyrer og liknende på skolens område kan bare foretas med rektors tillatelse. Elevgrupper som mottar penger til sin virksomhet fra skolen, skal føre regnskap som blir gjennomgått av controller.
 8. Elevene plikter å holde orden rundt pulten og i klasserommene. Spesielt datamaskinene må behandles med varsomhet. Det er ikke tillatt å spise eller drikke på datarommene. Det er heller ikke lov å laste ned store program uten at dette er avtalt med lærer på forhånd. Mobiltelefoner skal være avslått i timene. Det er også forbudt å bruke rulleskøyter, skateboard eller liknende innendørs.
 9. Det er forbudt å røyke på skolens område og det er heller ikke tillatt å oppbevare eller nyte alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Under arrangementer i skolens regi i og utenfor skolen gjelder samme regler.
 10. Dersom en elev bryter bestemmelsene i ordensreglementet kan skolen nytte følgende tiltak:
  1. Nedsettelse av ordenskarakter og eller adferdskarakter
  2. Utelukking fra klassen inntil 2 timer etter faglærers avgjørelse
  3. Utelukking fra skolen resten av dagen etter rektors avgjørelse
  4. Utelukking fra skolen inntil 5 dager etter rektors avgjørelse og etter forutgående drøfting med lærerne ved skolen iht. Friskoleloven § 3-10 første ledd.

Ved vedvarende adferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro ved skolen eller ved alvorlige forsømmelse av plikter kan eleven iht. Friskoleloven § 3-10. andre ledd, etter vedtak i fylkeskommunen vises bort for resten av skoleåret.

Vedtak om bortvisning er enkeltvedtak iht. Friskolelova § 3-10. femte ledd jmf. forvaltningslovens § 2. Fylkesmannen i Telemark er klageinstans.

Før tiltak etter reglementets punkt 10.3. – 10.5. iverksettes skal eleven få anledning til å uttale seg. Eleven skal for øvrig gis mulighet til å uttale seg ift. ethvert refsingstiltak.

For elever som er på skoletur gjelder særskilte reglement.

Skien, mars 2018

Kostnader

Skolepenger

For friskoler dekker det offentlige tilskuddet 85% av kostnadene. Øvrig kostnad dekkes gjennom egenandel. For skoleåret 2020/2021 er skoleavgiften kr 25.500.

iPad

Årlig iPadleie kr 1.000,-

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte/obligatoriske skoletilbudet gis det i samarbeid med stiftelsen Telemark Toppidrett et utvidet toppidrettstilbud. Tilbudet omfatter en helhetlig oppfølging av den enkelte eleven/utøveren gjennom flere treningstimer, større tetthet av trenere med spisskompetanse, samlinger/treningsleire, tilrettelegging for konkurransedeltagelse, trenings- og konkurranseplanlegging/treningsdagbøker, oppfølgingssamtaler, nødvendig transport i løpet av skoledagen, utstyrspakke, fysioterapi med mer.

Se den enkelte idrett for nærmere beskrivelse og kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud.

SKOLE

Idrett

Generell informasjon

Søk skoleplass