Ordensreglement for elever

 1. Elevene er medlemmer av et skolesamfunn som består av elevene og personalet knyttet til skolen. Alle forplikter seg til å følge de lover og bestemmelser som gjelder for skolen iht. Friskoleloven og forskrifter til denne. Elevene har krav på opplæring og hjelp i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder for skolen.
 2. Elevene må møte presis og være aktive i opplæringen.
 3. Alle elever plikter å møte godt forberedt til opplæringen.
 4. Dersom eleven er forhindret til å komme på skolen, skal dette meddeles så snart som mulig til administrasjonen. Langvarig eller hyppig sykdom må dokumenteres med legeattest.
 5. Dersom en elev ønsker å slutte i ett eller flere fag, må vedkommende gi skolens ledelse skriftlig melding om dette etter først å ha lagt saken fram for rådgiver.
 6. Skolens reglement for føring av fravær reguleres av forskrift til Friskolelova § 3-46 vedrørende fravær ført på vitnemål, samt forskrift til Friskolelova § 3-3 vedrørende fravær knyttet til grunnlaget for vurdering i fag.
 7. Elevene har adgang til politisk og annen organisasjonsmessig virksomhet på skolen i friminutter og etter skoletid. Dette gjelder også elevråd og russen. Det er anledning til å bruke særskilte oppslagstavler til dette formålet. Utdeling av brosjyrer og liknende på skolens område kan bare foretas med rektors tillatelse. Elevgrupper som mottar penger til sin virksomhet fra skolen, skal føre regnskap som blir gjennomgått av controller.
 8. Elevene plikter å holde orden rundt pulten og i klasserommene. Spesielt datamaskinene må behandles med varsomhet. Det er ikke tillatt å spise eller drikke på datarommene. Det er heller ikke lov å laste ned store program uten at dette er avtalt med lærer på forhånd. Mobiltelefoner skal være avslått i timene. Det er også forbudt å bruke rulleskøyter, skateboard eller liknende innendørs.
 9. Det er forbudt å røyke på skolens område og det er heller ikke tillatt å oppbevare eller nyte alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Under arrangementer i skolens regi i og utenfor skolen gjelder samme regler.
 10. Dersom en elev bryter bestemmelsene i ordensreglementet kan skolen nytte følgende tiltak:
  1. Nedsettelse av ordenskarakter og eller adferdskarakter
  2. Utelukking fra klassen inntil 2 timer etter faglærers avgjørelse
  3. Utelukking fra skolen resten av dagen etter rektors avgjørelse
  4. Utelukking fra skolen inntil 5 dager etter rektors avgjørelse og etter forutgående drøfting med lærerne ved skolen iht. Friskoleloven § 3-10 første ledd.

Ved vedvarende adferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro ved skolen eller ved alvorlige forsømmelse av plikter kan eleven iht. Friskoleloven § 3-10. andre ledd, etter vedtak i fylkeskommunen vises bort for resten av skoleåret.

Vedtak om bortvisning er enkeltvedtak iht. Friskolelova § 3-10. femte ledd jmf. forvaltningslovens § 2. Fylkesmannen i Telemark er klageinstans.

Før tiltak etter reglementets punkt 10.3. – 10.5. iverksettes skal eleven få anledning til å uttale seg. Eleven skal for øvrig gis mulighet til å uttale seg ift. ethvert refsingstiltak.

For elever som er på skoletur gjelder særskilte reglement.

Skien, mars 2018