Eksamen og vitnemål ved TTG

Relevant informasjon om eksamen og vitnemål ved Telemark Toppidrett Gymnas

Eksamenstrekk

Ved slutten av siste termin i faget må du regne med å bli trukket ut til eksamen. Generelt kan du bli trukket ut i alle fag der du får standpunktkarakter. Eksamen kan være skriftlig, muntlig eller praktisk eller en kombinasjon av disse. Alle eksamenskarakterene blir ført på vitnemålet ved siden av standpunktkarakterene.

VG1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk.

VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

VG3

Alle elever skal trekkes ut til

 • skriftlig eksamen i norsk hovedmål

 • skriftlig eksamen i to fag til

 • én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen

Norsk sidemål er et trekkfag. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Viktige datoer:

Alle trinn:

 • Onsdag 15. mai kl. 09.00: Skriftlig eksamenstrekk våren 2024 offentliggjøres

VG3:

 • Fredag 7. juni: Muntlig og muntlig-praktisk eksamenstrekk våren 2024 for VG3 offentliggjøres

 • Tirsdag 11. juni: Muntlig og muntlig-praktisk eksamen VG3

VG1 / VG2:

 • Onsdag 12. juni: Muntlig og muntlig-praktisk eksamenstrekk våren 2024 VG1 og VG2 offentliggjøres

 • Fredag 14. juni: Muntlig og muntlig-praktisk eksamen VG1 og VG2

Aktuelle eksamensdatoer ved TTG:

Gjennomføring

På denne siden vil du finne en del praktisk informasjon knyttet til eksamen. I tillegg vil vi anbefale deg å besøke Udirs informasjonsside om eksamen, klikk her.

Skriftlig eksamen
Før eksamen
 • Gjør deg kjent med hvor og når du skal møte opp til eksamen.

 • Gjør deg kjent med skolens reglement for prøver og presentasjoner.

 • Gjør deg kjent med hvilke hjelpemidler/nettsteder som er tillatt og annen aktuell kildebruk

 • Last ned dokumenter som du ønsker tilgang til på Macen. Alle skybaserte lagringstjenester er stengt under eksamen.

 • Kontroller at alle nødvendige programmer er installert og fungerer.

 • Pakk med deg penn/blyant/viskelær

 • Ha med mat og drikke til hele dagen. Du kan ikke gå i kantina eller på butikken under eksamen.

Realfag

 • Kontroller at TTG-Printer er installert og fungerer (se vedlagt veiledning).

 • Gjør klar vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler.

Språkfag

 • Ta med øretelefoner som fungerer. Du får egne lytteoppgaver.

Eksamensdagen

Syk eller forsinket?

Elever må gi skolen beskjed dersom de kommer for sent eller er syke til eksamen. Kommer du for sent, men før kl. 10.00, får du ikke lagt til den tapte tiden. Hvis du kommer etter kl. 10.00, får du ikke gjennomføre eksamen. Du kan ikke forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

Før du går inn

 • Sørg for nødvendige toalettbesøk

 • Fyll vannflaske

 Oppmøte

 1. Oppmøte senest kl. 08.30.

 2. Eksamenslokalet åpner kl. 08.15. Vær på plass før kl. 08.30!

 3. Elever er selv ansvarlige for at de har nødvendige og fungerende hjelpemidler tilgjengelig ved oppstart av eksamen. Elever som har glemt Mac eller lader, får ikke lånt dette av skolen.

 4. Mobiltelefoner/smartklokker og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått, ikke bare med avslått lyd eller i flymodus, og legges bort på anvist sted.

 5. Bager/sekker/jakker skal legges bort på anvist sted.

 6. Mac skal omstartes når det blir gitt beskjed fra eksamensvakt (se vedlagt veiledning).

 7. Eksamensvakt skal kontrollere at maskinen er i prøvemodus.

 8. Eleven skal kontrollere at nødvendige programmer (Word, Excel, Lingdys osv) fungerer etter at prøvemodus er i gang.

 9. Logg inn i eksamensportalen (kandidat.udir.no)  med utdelt innloggingsinformasjon og vent på dagspassord.

 10. Eksamen starter kl. 09.00. Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate eksamenslokalet før det har gått minst 1 time av eksamenstiden.

 Realfag

 • Del 1: Legg Macen på anvist sted.

 • Her kommer mer info

Det skal være ro i lokalet og du kan ikke forlate plassen din etter kl. 08.55.

Brudd på overnevnte kan føre til annullering av eksamen.

Etter eksamen

Når er eksamenskarakterene klare?

Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet, må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

Fellessensur våren 2024 er 18., 19., 20. og 21. juni

Fellessensur høsten 2024 er 3. januar 2025.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Melding om eksamen

Du vil få beskjed om eksamen i muntlige fag 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes ikke med.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen skal ha 24 timer forberedelse, med unntak for fagkoder innen musikk, dans og drama med muntlig-praktisk eksamensform. Disse kodene har 48 timers forberedelsestid.

Obligatorisk forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag hvor du på starten av dagen skal få oppgitt oppgave/tema/problemstilling.

Forberedelsestid og veiledning

På forberedelsesdagen har du rett på et pedagogisk tilbud, som betyr at du skal ha tilgang til skolens lokaler, kunne samarbeide med andre og ha tilgang til veiledning fra fagperson. Det er ønskelig, men ikke et krav, at din egen faglærer er veileder.

Fagpersonen skal gi veiledning på en slik måte at du som elev får mulighet til å se sammenhengen mellom oppgave/tema/problemstilling og læreplan.

Forberedelsesdagen skal forberede deg på utfordringer og oppgaver du møter på eksamen i faget, og gjøre deg i stand til å vise kompetansen din på en best mulig måte.

Det er du som elev, i samråd med fagperson, som velger hvordan eksamen skal starte. For noen elever kan det å ha regien på oppstart av eksamen med en presentasjon/innledning/framføring bidra til forutsigbarhet og trygge rammer, mens for andre elever passer det bedre å gå rett på fagsamtalen. Uansett hvilken inngang du velger, så er eksamenstiden inntil 30 minutter på muntlig eksamen og inntil 45 minutter på muntlig-praktisk eksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt på forberedelsesdagen. På forberedelsdagen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen.

Eksamensdagen

Muntlig eksamen

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en presentasjon/innledning/framføring om oppgaven/temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.

 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.

 • Hvis du har valgt å ha en presentasjon/innledning/framføring, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

Muntlig-praktisk eksamen

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en presentasjon/innledning/framføring om oppgaven/temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.

 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.

 • Hvis du har valgt å ha en presentasjon/innledning/framføring, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

 • Muntlig-praktisk eksamen skal inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

Fagsamtale

 • Målet med eksamensgjennomføringen er du skal få anledning til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen.

 • Spørsmålene sensorene stiller må derfor være av slik art at de gir deg muligheten til å vise bredest mulig kompetanse. En eksamen som bare prøver noen få kompetansemål, vil være i strid med dette prinsippet.

 • Sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan.

 • Ved eksamensstart skal du få informasjon om rollefordelingen mellom sensor 1 (faglærer) og sensor 2 under fagsamtalen.

 • Fagsamtalen ledes av sensor 1, mens sensor 2 skal ha en lyttende rolle og ta notater under fagsamtalen. Ved behov kan også sensor 2 stille spørsmål og delta i samtalen.

 • I fagsamtalen skal du få utdypende spørsmål til oppgaven/temaet/problemstillingen din og/eller til den praktiske delen av eksamen.

Hjelpemidler på eksamensdagen

Til eksamen kan du ta med notater du har produsert på forberedelsesdagen. Notatene kan være digitale eller håndskrevne. Notatene kan benyttes under hele eksamenstiden. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre under selve eksamen.

Det er ingen formelle krav til hvordan notatene skal utformes, men de bør utformes på en slik måte at det er mulig for deg å vise kompetanse uten direkte opplesning.

Elever kan også, etter avtale med fagperson, ta med ulike hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en eventuell presentasjon/innlegg/framføring. Det kan være digital presentasjon, bilder, PowerPoint-presentasjon, lydfil, filmsnutt, gjenstander, grafer, lovverk eller lignende.

Informasjon hos Udir

Se oppsummering fra Udir.no om hvilke bestemmelser som gjelder for elever som skal opp til muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Offentliggjøring av eksamenskarakterer

Karakteren skal settes umiddelbart etter hver elev og bør inneholde en muntlig begrunnelse. Kunngjøring av resultat kan skje umiddelbart etter en eksamensgjennomføring, eller når hele partiet har gjennomført sin eksamen.

Mer om eksamen
Tilrettelegging

Elever med behov for tilrettelegging av forholdene ved eksamen, søker om dette i Visma InSchool. Skolen foretar en individuell vurdering av den enkelte søkers behov.

Vedtak om særskilt tilrettelegging må være gjort for inneværende skoleår. Dette gjelder:

 • Utvidet tid (ved eksamener som har del 1 og del 2 vil den utvidede tiden fordeles på de ulike delene)

 • Spesielle hjelpemidler

 • Andre særskilte tiltak

Se Forskrift til opplæringsloven §3-29 for mer informasjon.

Fravær på eksamen - hva skjer?

Elever kan ha rett på utsatt eksamen dersom fraværet kan dokumenteres. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget og skal ta opp utsatt eksamen ved første etterfølgende eksamen.

Se Forskrift til opplæringsloven §3-32 for mer informasjon.

Gyldig fravær:

 • Sykdom eller annen uforutsett hindring.

 • Skolen skal varsles umiddelbart og fraværet dokumenteres snarest, helst samme dag.

Utsatt, ny og særskilt prøve i fag med sentralt gitt prøve holdes samtidig i november og desember.

Karakteren 1 på eksamen - hva skjer?

Hvis du får karakteren 1 til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. Du beholder standpunktkarakteren i faget. Men du mister dessverre retten til førstegangsvitnemål.

Se Forskrift til opplæringsloven §3-31 for mer informasjon.

Utsatt, ny og særskilt prøve i fag med sentralt gitt prøve holdes samtidig i november og desember.

Karakteren 1 som standpunktkarakter - hva skjer?

Hvis du får karakteren 1 som standpunktkarakter i et fag, og du ikke har vært oppe til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til særskilt eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen.

Se Forskrift til opplæringsloven §3-30 for mer informasjon.

Utsatt, ny og særskilt prøve i fag med sentralt gitt prøve holdes samtidig i november og desember.

Karakteren IV som standpunktkarakter - hva skjer?

Normalt kan du ikke gå opp til eksamen i et fag hvis du ikke får vurdering i faget (IV). Dersom du vil klage på at du ikke har fått vurdering, kan du likevel gå opp til eksamen. Karakteren vil bli holdt tilbake og annullert dersom du ikke får medhold i klagen.

Privatisteksamen

Dersom du i løpet av året slutter i et fag, kan du ikke gå opp til eksamen som skolens elev. Du kan likevel melde deg opp som privatist i faget. Du kan ikke være privatist og elev samtidig i et fag, og eventuell standpunktkarakter du hadde i faget vil falle bort hvis du tar eksamen som privatist. Fristen for å melde deg til privatisteksamen er 15. september (høsteksamen) og 15. januar (våreksamen).

Klage på eksamen

Elever og privatister har klagerett etter §§ 5-9, 5-10 og 5-11 i Forskrift til Opplæringsloven. På skriftlig eksamen kan det klages på eksamenskarakteren, mens det på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kun kan klages på formelle feil.

Klagefrist er 10 dager fra det tidspunktet eleven kunne gjort seg kjent med karakteren.

Klagebehandling
Klagebehandling skriftlig eksamen

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig

 • Eleven bør rådføre seg med en lærer før klage

 • Eleven må levere klagen skriftlig

 • Eleven trenger ikke å begrunne klagen

 • Eleven må skrive under på klagen

 • Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

Klagebehandling muntlig eksamen

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er det kun anledning til å klage på formelle feil, ikke på karakteren. Klagefristen er 10 dager etter eksamen.

Elever registrerer klage på muntlig og muntligpraktisk i det digitale skjemaet «Klage på vurdering / klage på manglende vurdering». Klagene blir behandlet av Særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dersom eleven får medhold, annulleres eksamen. Det betyr at karakteren slettes. Eleven/privatisten får tilbud om å ta eksamen på nytt, med nye sensorer. Dersom eleven ikke ønsker å ta eksamen på nytt, får eleven merknaden «Fritatt» i karakterfeltet for faget på kompetansebevis eller vitnemål. Notater fra muntlig og muntlig-praktisk oppbevares til klagebehandlingen er over (ca. september for våreksamen og ca. februar for høsteksamen), og skal deretter makuleres.

Vitnemål

Når du har gjennomført opplæringsløpet ved TTG, vil du få utskrevet et vitnemål. Dette blir sendt i posten til adressen du oppgir til oss når du er ferdig som elev. Vitnemålet vil også bli tilgjengelig hos Samordna Opptak.

 • Et vitnemål er dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studiekompetanse. 

 • Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål. 

Les mer om vitnemål hos Udir her.