Eksamen og vitnemål ved TTG

Relevant informasjon om eksamen og vitnemål ved Telemark Toppidrett Gymnas

Eksamen og vitnemål

Ved slutten av siste termin i faget må du regne med å bli trukket ut til eksamen. Generelt kan du bli trukket ut i alle fag der du får standpunktkarakter. Eksamen kan være skriftlig, muntlig eller praktisk eller en kombinasjon av disse. Alle eksamenskarakterene blir ført på vitnemålet ved siden av standpunktkarakterene.

På denne siden vil du finne en del praktisk informasjon knyttet til eksamen. I tillegg vil vi anbefale deg å besøke Udirs informasjonsside om eksamen, klikk her.

Skriftlig eksamen
Før eksamen
 • Gjør deg kjent med hvor og når du skal møte opp til eksamen.

 • Gjør deg kjent med skolens reglement for prøver og presentasjoner.

 • Gjør deg kjent med hvilke hjelpemidler/nettsteder som er tillatt og annen aktuell kildebruk

 • Last ned dokumenter som du ønsker tilgang til på Macen. Alle skybaserte lagringstjenester er stengt under eksamen.

 • Kontroller at alle nødvendige programmer er installert og fungerer.

 • Pakk med deg penn/blyant/viskelær

 • Ha med mat og drikke til hele dagen. Du kan ikke gå i kantina eller på butikken under eksamen.

Realfag

 • Kontroller at TTG-Printer er installert og fungerer (se vedlagt veiledning).

 • Gjør klar vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler.

Språkfag

 • Ta med øretelefoner som fungerer. Du får egne lytteoppgaver.

Eksamensdagen

Syk eller forsinket?

Elever må gi skolen beskjed dersom de kommer for sent eller er syke til eksamen. Kommer du for sent, men før kl. 10.00, får du ikke lagt til den tapte tiden. Hvis du kommer etter kl. 10.00, får du ikke gjennomføre eksamen. Du kan ikke forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

Før du går inn

 • Sørg for nødvendige toalettbesøk

 • Fyll vannflaske

 Oppmøte

 1. Oppmøte senest kl. 08.30.

 2. Eksamenslokalet åpner kl. 08.15 og låses etter kl. 08.30. Du kan risikere å ikke slippe inn dersom det er forstyrrende for forberedelsene som foregår i eksamenslokalet.

 3. Elever er selv ansvarlige for at de har nødvendige og fungerende hjelpemidler tilgjengelig ved oppstart av eksamen. Elever som har glemt Mac eller lader, får ikke lånt dette av skolen.

 4. Mobiltelefoner/smartklokker og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått, ikke bare med avslått lyd eller i flymodus, og legges bort på anvist sted.

 5. Bager/sekker/jakker skal legges bort på anvist sted.

 6. Mac skal omstartes når det blir gitt beskjed fra eksamensvakt (se vedlagt veiledning).

 7. Eksamensvakt skal kontrollere at maskinen er i prøvemodus.

 8. Eleven skal kontrollere at nødvendige programmer (Word, Excel, Lingdys osv) fungerer etter at prøvemodus er i gang.

 9. Logg inn i eksamensportalen (kandidat.udir.no)  med utdelt innloggingsinformasjon og vent på dagspassord.

 10. Eksamen starter kl. 09.00. Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate eksamenslokalet før det har gått minst 1 time av eksamenstiden.

 Realfag

 • Del 1: Legg Macen på anvist sted.

 • Her kommer mer info

Det skal være ro i lokalet og du kan ikke forlate plassen din etter kl. 08.55.

Brudd på overnevnte kan føre til annullering av eksamen.

Etter eksamen

Når er eksamenskarakterene klare?

Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet, må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

Fellessensur våren 2023 er 19., 20. og 21. juni

Fellessensur høsten 2023 er 3. januar 2024.

Klagebehandling

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig

 • Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager

 • Eleven må levere klagen skriftlig

 • Eleven trenger ikke å begrunne klagen

 • Eleven må skrive under på klagen

 • Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

Les mer om klagebehandling i videregående her

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Praktisk informasjon

Se Vestfold og Telemark fylkeskommunes hjemmeside for nyttig informasjon om muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Se oppsummering fra Udir.no om hvilke bestemmelser som gjelder for elever som skal opp til muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Mer om eksamen
Trekkordning

VG1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk.

VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk.

VG3

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet sitt: norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk.

Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:

I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. (4) I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

For mer informasjon, se Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 og Forskrift til opplæringsloven §3-26.

Tilrettelegging

Elever med behov for tilrettelegging av forholdene ved eksamen, søker om dette i Visma InSchool. Skolen foretar en individuell vurdering av den enkelte søkers behov.

Vedtak om særskilt tilrettelegging må være gjort for inneværende skoleår. Dette gjelder:

 • Utvidet tid (ved eksamener som har del 1 og del 2 vil den utvidede tiden fordeles på de ulike delene)

 • Spesielle hjelpemidler

 • Andre særskilte tiltak

Se Forskrift til opplæringsloven §3-29 for mer informasjon.

Fravær på eksamen - hva skjer?

Elever kan ha rett på utsatt eksamen dersom fraværet kan dokumenteres. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget og skal ta opp utsatt eksamen ved første etterfølgende eksamen.

Se Forskrift til opplæringsloven §3-32 for mer informasjon.

Gyldig fravær:

 • Sykdom eller annen uforutsett hindring.

 • Skolen skal varsles umiddelbart og fraværet dokumenteres snarest, helst samme dag.

Utsatt, ny og særskilt prøve i fag med sentralt gitt prøve holdes samtidig i november og desember.

Karakteren 1 på eksamen - hva skjer?

Hvis du får karakteren 1 til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. Du beholder standpunktkarakteren i faget.

Se Forskrift til opplæringsloven §3-31 for mer informasjon.

Utsatt, ny og særskilt prøve i fag med sentralt gitt prøve holdes samtidig i november og desember.

Karakteren 1 som standpunktkarakter - hva skjer?

Hvis du får karakteren 1 som standpunktkarakter i et fag, og du ikke har vært oppe til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til særskilt eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen.

Se Forskrift til opplæringsloven §3-30 for mer informasjon.

Utsatt, ny og særskilt prøve i fag med sentralt gitt prøve holdes samtidig i november og desember.

Karakteren IV som standpunktkarakter - hva skjer?

Normalt kan du ikke gå opp til eksamen i et fag hvis du ikke får vurdering i faget (IV). Dersom du vil klage på at du ikke har fått vurdering, kan du likevel gå opp til eksamen. Karakteren vil bli holdt tilbake og annullert dersom du ikke får medhold i klagen.

Privatisteksamen

Dersom du i løpet av året slutter i et fag, kan du ikke gå opp til eksamen som skolens elev. Du kan likevel melde deg opp som privatist i faget. Du kan ikke være privatist og elev samtidig i et fag, og eventuell standpunktkarakter du hadde i faget vil falle bort hvis du tar eksamen som privatist. Fristen for å melde deg til privatisteksamen er 15. september (høsteksamen) og 15. januar (våreksamen).

Vitnemål
Informasjon om vitnemål

Her kommer mer informasjon