Søk om skoleplass

Søk om skoleplass

Søknadsfristen er 1. mars. Dersom det er ledige plasser vil det være rullerende inntak etter dette.

Det formelle grunnlaget for inntaket finner du i skolens inntaksreglement. Dette er også grunnlaget for rangering av søkere ved oversøkning. Elever som søker skolen bør ha ambisjoner om og forutsetninger for å kunne følge skolens læreplan i konkurranse- og toppidrettsfaget. Man bør videre ha ambisjoner om å kunne hevde seg nasjonalt og internasjonalt i sin idrettsgren.

Inntaksreglement

1. Innledning

Telemark Toppidrett Gymnas (TTG) skal ta inn elever med rett til videregående opplæring fra hele landet iht. Privatskoleloven §3-1. Hvis vilkårene for inntak iht. inntaksreglementets punkt 4 er oppfylt skal alle, uansett bosted, ha samme rett til skoleplass.

Elever som søker skolen må ha ambisjoner og forutsetninger for å kunne utøve skolens læreplan innen toppidrettsfag/konkurranse- og toppidrettsfag godkjent av Utdanningsdirektoratet, da dette er obligatoriske programfag ved skolen.

2. Ansvarlig for inntaket

Rektor er ansvarlig for inntaket og vedtar dette etter innstilling fra sportssjef og fagansvarlig for den enkelte idrettsgren.

3. Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Dersom det fortsatt er ledige plasser foretas rullerende inntak.

4. Inntakskrav

4.1. For å bli tatt inn på vg1 (1. klasse) må eleven ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

4.2. For å bli tatt inn på vg2 og vg3 må eleven normalt ha bestått årskursbevis fra henholdsvis vg1 og vg2.

4.3. Dersom en søker ikke har bestått ett eller flere fag fra foregående årskurs, kan søkeren likevel bli tatt inn som elev etter at det er foretatt en helhetlig vurdering, som tilsier at søkeren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig, for å følge opplæringen på neste nivå.

5. Prioritering av søkere

Følgende prioritering av søkere kommer til anvendelse, dersom søknaden er større enn antall elevplasser innenfor den enkelte idrett:

5.1. Idrettslige prestasjoner.

Skolens fagansvarlige innenfor den enkelte idrett rangerer søkerne etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

a) – dokumentert resultatoppnåelse i lagidrett gjennom deltakelse på aldersbestemte landslag eller annet høyt nasjonalt nivå

– dokumentert resultatoppnåelse på høyt nasjonalt nivå innenfor individuell idrett

b) – observasjon ved prøvespill/åpen dag eller i annen relevant sammenheng etter avtale med søker

c) – dokumentert resultatoppnåelse gjennom deltakelse på aldersbestemte regions- og kretslag

5.2. Karakterer fra grunnskolen.

Dersom elever vurderes som like godt kvalifisert iht. punkt 5.1. rangeres søkerne på bakgrunn av karakterer fra ungdomsskole. Hvilke fagkarakterer som inngår i dette kriteriet, går til enhver tid fram av skolens søknadsskjema. (Søkere til VG2 og VG3 vurderes på bakgrunn av karakterer fra hhv. VG1 og VG2.)

Venteliste basert på rangering ved oversøkning gjelder frem til 1. desember. Ny rangering, basert på ovennevnte kriterier, legges til grunn ved inntak av elever etter denne dato.

6. Inntak av elever

6.1. Avgjørelse om inntak (innvilgelse av eller avslag på søknad) er enkeltvedtak iht. Privatskoleloven §3-1. sjette ledd jmf. Forvaltingslovens § 2. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klageinstans.

6.2. Melding om inntak av elever blir sendt til elevens hjemfylke iht. Privatskolelovens § 3-1 femte ledd.

Skien, desember 2023